Allmänna Affärsvillkor

Publicerat 2020-12-21

1.  Avtalet

Shipley Swedens företagsvillkor tillämpas på avtal om konsultuppdrag och utbildning som ingås mellan klienten och Shipley Sweden.

Det specifika konsultuppdraget beskrivs i Scope of Work och innehåller uppdragsbeskrivning, tidsram, kostnad och betalningsmodell.

Den totala avtalsgrunden består av:

  • Scope of Work
  • Shipley Swedens License Agreement
  • Shipley Swedens affärsvillkor

som benämns ”avtalet”. Vid inbördes konflikt mellan de enskilda delarna i avtalsgrunden har dokument överst i listan företräde framför dokument senare i listan.

Avtalet gäller från den tidigaste av följande tidpunkter:

  • datum för undertecknandet av avtalet
  • tidpunkten för konsultuppdragets start

Shipley Sweden utför inte uppdrag (utarbetande av konkreta anbud) åt mer än en klient på samma upphandling.

2.  Arvode och betalningsvillkor

Vid varje månadsslut eller vid konsultuppdragets avslut överlämnas en specificerad faktura för arbete som utförts under den aktuella månaden med tillägg av moms och eventuella övriga avgifter.

Utbildning och workshops faktureras samtidigt som Shipley Sweden bekräftar beställningen. Fakturering sker enligt det ingångna avtalet och den prislista som står i Scope of Work.

Rese- och logikostnader avräknas med de faktiska kostnaderna. Vid körning i egen bil sker avräkning i enlighet med gällande svensk statlig kilometerersättning.

Vid arbete utanför Stockholms-regionen faktureras hela konsultdagar (min. 8 timmar).

Betalningsvillkoren för konsulttjänster är fakturadatum plus 30 dagar netto. För utbildning och workshops ska betalning ske senast 20 dagar före genomförandet.

Vid bristande uppfyllelse av betalningsfrister tas en dröjsmålsränta ut i enlighet med svenska räntelagens bestämmelser.

Shipley Swedens priser och timpriser revideras löpande i takt med den allmänna kostnads- och prisutvecklingen; första gången en revidering kan ske är 12 månader efter kontraktets underskrift och med tidigast tillämpning den 1 juni som följer.

3.  Sekretess

Varje part är skyldig att behandla all information och material som rör den andra parten konfidentiellt, och säkerställa korrekt hantering och arkivering av sådan information och material.

Användning av konfidentiell information knuten till det konkreta konsultuppdraget och gentemot tredje part får endast ske med parternas skriftliga medgivande.

Denna skyldighet gäller även efter konsultuppdragets genomförande och avtalets upphörande.

Shipley Swedens konsulter är myndighetsgodkända för behandling av sekretessbelagd information.

4.  Etisk kod för konsulter

Shipley Swedens etiska kod för konsulter syftar till att skapa goda relationer med klienten genom att säkerställa ett effektivt, bra och smidigt samarbete.

Shipley Swedens konsulter påtar sig endast arbetsuppgifter som de känner sig fullt kvalificerade för. Om en klient ställer krav om genomförande av en arbetsuppgift där en konsult inte känner sig säker på sina kvalifikationer, ska konsulten omedelbart kontakta Shipley Swedens ledning för att hitta en lösning. Detta antingen genom att erbjuda en annan konsult för den konkreta arbetsuppgiften eller meddela kunden att Shipley Sweden inte kan ta på sig arbetsuppgiften.

Vid konsultuppdrag baserade på timavräkning kommer Shipley Sweden på klientensbegäran vid varje månadsskifte att överlämna en detaljerad beräkning över månadens tidsförbrukning. Tidsberäkningen kommer för varje veckodag visa den registrerade tiden för konsultuppdraget i timmar och kvarter.

Om konsulten ska arbeta hos klienten under hela arbetsdagar kommer konsulten vara på arbetsplatsen inom klientens normala arbetstid.

Om en konsult insjuknar akut meddelar konsulten detta direkt vid arbetsdagens början till såväl klienten som Shipley Sweden. Annan frånvaro avtalas i god tid i förväg med klienten.

Om konsulten inte ska infinna sig hos klienten utan på Shipley Swedens adress gäller samma regler för tidsregistrering, effektivitet m.m.

5.  Parternas skyldigheter (vid uppdragets genomförande)

Shipley Sweden utför det överenskomna konsultuppdraget i enlighet med avtalet.

Konsultuppdraget utförs av de konsulter som anges i avtalet. Eventuella ändringar i bemanningen avtalas skriftligen mellan parterna. Shipley Sweden strävar efter så få ändringar i bemanningen som möjligt.

Klienten förbinder sig till att medverka i konsultuppdragets genomförande med såväl kvalificerade företrädare för ledningen som anställda.

Klienten ställer all relevant information för konsultuppdragets genomförande till förfogande för Shipley Sweden.

För att säkerställa att genomförandet av uppdraget framskrider smidigt ska Shipley Sweden efter behov löpande kunna involvera klientens medarbetare. Klientens ledning förmedlar nödvändig information både internt och externt om avtalet, konsultuppdragets genomförande, involvering av klientens medarbetare och om resultaten av konsultuppdraget.

Klienten ställer – enligt närmare överenskommelse – nödvändiga faciliteter (t.ex. kontor, dator, tillgång till skrivare, internet- och datoranslutning, telefon osv.) till förfogande för Shipley Swedens konsulter med hänsyn till genomförandet av konsultuppdraget.

Båda parter ska i god tid före konsultuppdragets start och genomförande av en workshop utse en kontaktperson som ska vara tillgänglig för planering.

Båda parter är skyldiga att omedelbart underrätta den andra parten skriftligen om det råder osäkerhet om konsultuppdragets förutsättningar, mål, utförande och resultat. Parterna ska omedelbart underrätta varandra om det föreligger en risk för försening.

6.  Genomförande av skräddarsydd utbildning och workshops

Följande bestämmelser gäller för utbildningsförloppet anpassat till en enskild klient.

Antalet deltagare för utbildning och workshops är minst 8 och högst 20 personer. Klienten meddelar skriftligen senast 10 arbetsdagar före dagen för utförandet det exakta deltagarantalet till Shipley Sweden av hänsyn till förberedelse av material. Shipley Sweden måste omedelbart informeras om efterföljande ändringar i deltagarantalet. Klienten är införstådd med att om deltagarantalet för en utbildning eller workshop överstiger 20 personer kan resultaten av eller genomförandet av målen med utbildningen eller workshopen försämras.

Klienten sörjer själv för en passande lokal för genomförande av utbildningen och workshops som innehåller normal och funktionell AV-utrustning samt eventuella måltider till deltagarna och instruktören. I de fall Shipley Sweden måste betala för lokaler, uthyrning av AV-utrustning, måltider, boende, resor och transporter utanför Stockholmsområdet eller liknande vidarefaktureras dessa till klienten.

I priset ingår en uppsättning material per planerad deltagare.

För att leverera högsta kvalitet reserverar Shipley Sweden en namngiven instruktör som i god tid innan genomförandet påbörjar förberedelsen av utbildningen/workshopen.

Avbokning av utbildning/workshops kan ske i enlighet med följande avgifter:

  • Avbokning eller ändring tidigare än 20 dagar före genomförandet: ingen avgift.
  • Avbokning mellan den 20:e och 11:e arbetsdagen före genomförandet: 50 % av priset.
  • Avbokning senare än den 10:e arbetsdagen före genomförandet: 100 % av priset.

7.  Rättigheter

Rättigheterna enligt avtalet kan inte överföras till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från båda parter.

Klienten har rätt till resultat, rapporter, lösningar, koncept och annat material som utarbetas av Shipley Sweden i samband med fullgörandet av det avtal som avses i Shipley Swedens License Agreement. Klienten kan inte sälja, yppa eller överföra information, material, system, beräkningar etc. till tredje part som används och utvecklas i samband med uppdraget utan Shipley Swedens skriftliga medgivande. Detta omfattar även metoder, verktyg osv. som Shipley Sweden använder för genomförandet av konsultuppdraget.

Material som klienten har överlämnat till Shipley Sweden returneras när konsultuppdraget har genomförts eller avtalet upphör. Klienten är införstådd med att Shipley Sweden kan lagra information/kunskap om konsultuppdraget och använda denna information i samband med vidareutveckling av Shipley Swedens egna produkter m.m.

Shipley Sweden har äganderätten och rättigheterna till alla immateriella tillgångar och underliggande koncept, verktyg osv. som har utvecklats eller används som en del av konsultuppdragets genomförande.

Som en del av det totala avtalet ingås ett separat licensavtal mellan klienten och Shipley Sweden (Shipley Sweden License Agreement). Vid motsättning mellan Shipley Sweden License Agreement och avtalets övriga bestämmelser äger Shipley Swedens License Agreement företräde.

Klienten är införstådd med att Shipley Sweden kan använda konsultuppdraget och klienten som referens.

8.  Ansvar

Shipley Sweden är ersättningsansvarigt enligt svensk lag med nedan angivna undantag.

Vid försening är Shipley Sweden endast ansvarigt i den utsträckning förseningen beror på Shipley Sweden (t.ex. vid sjukdom eller liknande). Shipley Sweden ansvarar inte för förseningar som beror på klienten.

Parterna är inte ersättningsansvariga för indirekta förluster, härunder ekonomisk förlust, produktionsförlust eller liknande.

Shipley Sweden ansvarar inte för rådgivning eller annat stöd från kundens andra rådgivare, oavsett om sådana konsulter är engagerade i Shipley Swedens stöd eller inte.

9.  Force majeure

Parterna är inte ansvariga i händelse av force majeure, dvs. förekomsten av extraordinära händelser utanför parternas kontroll, inklusive men inte begränsat till översvämning, brand, krig, strejk och lockout som förhindrar genomförande av hela eller delar av avtalet.

Vid force majeure ska den part som åberopar force majeure omedelbart informera den andra parten om detta samt om när hindren för att genomföra hela eller delar av avtalet förväntas upphöra. Åberopas force majeure i mer än 10 dagar har den andra parten rätt att upphäva avtalet.

10.  Upphörande av avtal

Om klienten efter att avtalet ingåtts inte önskar genomföra konsultuppdraget kan avtalet sägas upp skriftligen med ett varsel på 20 arbetsdagar. I händelse av uppsägning betalar klienten full ersättning för utfört arbete fram till Shipley Swedens skriftliga medgivande av uppsägningen, samt i rimligt omfång de kostnader som uppsägningen påför Shipley Sweden.

Båda parter är skyldiga att omedelbart underrätta den andra parten skriftligen vid avtalsbrott. Om avtalsbrottet inte har avhjälpts inom 20 arbetsdagar har den icke-avtalsbrytande parten rätt att upphäva avtalet.

Dessutom har båda parter rätt att upphäva avtalet i händelse av konkurs, ackord, betalningsinställelse osv. eller om en part visar sig sakna betalningsförmåga.

Varje upphävande måste ske skriftligen och vara väl underbyggt.

11.  Tillämplig lag och tvister

Avtalet regleras av svensk lag.

Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, inklusive tvister om gällande avtals existens eller giltighet ska lösas genom medling av svenska skiljedomsinstitutet enligt institutets gällande regler vid tidpunkten för begäran om medling.

Om medlingsförfarandet avslutas utan att tvisten är löst ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande vid det svenska skiljedomsinstitutet enligt institutets gällande regler vid inledningen av skiljeförfarandet.